Pedagogická koncepce

Motto:
“Tvořím a žiju s otevřeným srdcem, rozumím sám sobě, s každým se domluvím a vím, proč jsem tady a jak funguje naše Země.”

Koncepce LK Bezinka vychází z konceptu lesních mateřských škol, kdy dítě tráví většinu času venku, v každém ročním období, za každého počasí. Děti se učí přirozeným zákonitostem a souvislostem, které v nich rozvíjí pocit zodpovědnosti a sounáležitosti vůči všemu živému.

Díky tomu se dotýkáme vzdělávání pro udržitelný rozvoj, tedy hledání rovnováhy mezi hlediskem ekologickým, ekonomickým a sociokulturním.

Inspirujeme se Waldorfskou pedagogikou, ze které jsme převzali vnímání proměn přírody v koloběhu ročních období a s tím také související slavnosti, rituály a lidové tradice. Děti mají prostor svobodně projevit svou fantazii, která je podporována především vyprávěním příběhů, legend, čtením pohádek, dramatizací, říkankami, pranostikami a písněmi. Práce s přírodními materiály, namísto „hraček s jasným účelem“, podporuje přirozeně fantazii a tvořivost. Je dán prostor každodenním činnostem jako je vaření či práce na zahradě, ale ve velké míře volné hře. Volnou hrou se děti učí, aniž by si to uvědomovaly, a o to lépe si nabyté vědomosti a dovednosti zapamatují, poznávají své možnosti a hranice, nalézají vztah k vnímání krásy i přírodě samotné, poznávají životní i roční cykly, při hře si budují vztahy k ostatním i formují své vlastní cítění. Klademe důraz na rytmus a řád. Řád naplňuje děti potřebným pocitem bezpečí a jistoty, které jsou pevným základem pro jejich další rozvoj.

Děti se učí nápodobou. Zde hrají důležitou roli pedagogové, které máme opravdu skvělé! V Bezince jsou hojně zastoupeni muži, tedy mužský vzor, který v předškolní výchově dětí chybí (ve školce, často i v rodině). Chceme, aby naši pedagogové byli lidmi vnitřně svobodnými, spokojenými, schopnými samostatně utvářet svůj život. V tom nám pomáhá  intuitivní pedagogika, která se, prostřednictvím her a uměleckých aktivit, zaměřuje na rozvoj intuice, empatie, kreativity a schopnosti být sám sebou, jak dětí, tak dospělých.

Místo má u nás i montessori pedagogika. Zaměřuje se na rozvoj smyslového vnímání (rozvoj hmatu, vnímání zvuků a vůní,…) a nácvik praktických činností (zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček, nalévání čaje, utírání či zametání,…). Její hlavní filozofií je již na počátku zmíněné vnímání sebe sama jako součást širšího celku.

Důležitá je pro nás partnerská komunikace a připravené prostředí. Takovým ideálním místem je příroda. Tady dítě nemusí dlouho přemýšlet, jak a na co si hrát, prostě jen využije, co se mu nabízí, a co jej právě zaujme.

Když to shrneme, tak jako náš hlavní úkol vnímáme vytvoření bezpečného prostoru, prostředí, kde děti mohou samy přijít na to, co je baví, kým jsou… a zároveň se snažíme doplnit, co dětem schází, ať už je to poklidný čas strávený v přírodě, jen tak bytí s kamarády, či cokoliv jiného, čeho se jim nedostává.

Pedagogická koncepce je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. LK Bezinka má vypracovaný Školní vzdělávací program, který je k nahlédnutí na vyžádání.

Rámcový Bezinčin denní program
8:00 – 8:45 příchod dětí, převzetí pedagogem, volná hra na zahradě, reflexe s rodiči
9:00 – 9:30 ranní kruh, přivítání se a společná debata o uplynulém dni, seznámení se s plánem dne, společné zpívání a hra na nástroje
 
9:30 – 12:00 výprava do lesa, polí, k přehradě s tématicky zaměřeným programem nebo v případě velmi nepříznivého počasí program v jurtě nebo třeba společné vaření, svačina
12:00 – 12:45 oběd
 
13:00 – 14:30 polední klid, četba pohádek a příběhů, spaní, předškolní příprava pro předškoláky, odpolední svačinka
14:30 – 16:00 volná hra, individuální program podle zájmu dětí
16:00 – 16:30 vyzvedávání dětí, zhodnocení dne, reflexe s rodiči

Popis celoročního environmentálního programu LK Bezinka

Enviromentální vzdělávání v Bezince bude probíhat v souladu s přírodními cykly a živly (jaro – země, léto – voda, podzim – vzduch a zima – oheň). Oživíme pochopení základních souvislostí života na zemi, propojenost všeho se vším, aby byla na Zemi zachována rovnováha.

Září: Sklízíme, co jsme zaseli
Budeme s dětmi sklízet rostliny a plody na zahrádce i v lese, budeme si o jednotlivých druzích povídat, zopakujeme si, jak jsme rostlinky pěstovali a starali se o ně, budeme poznávat ovoce a zeleninu. Úrodu použijeme do našich pokrmů a výtvorů, na jejichž přípravě se budou děti podílet a oslavíme ji na Dožínkové slavnosti vlastnoručně vyrobeným a upečeným chlebem, moštem a jinými sezónními dobrotami. Uvítáme babí léto. Zasadíme tulipány a krokusy, ze kterých se budeme radovat na jaře. Září symbolizuje hojnost a my si ji užijeme při všech činnostech. Nejlepší pozorovatelnou bude život kolem nás, jak si hojnosti přírody užívají všichni tvorové na zemi kdekoliv, kde je kousek volné přírody.Ptáci odlétají do teplých krajin, budeme si povídat o ptácích, přípravě ptáků na zimu, místech, kam létají a proč. Tématicky zařadíme: 1.9. – světový den míru, 13.9.  – den pozitivního myšlení, 14.9. – kampaň ukliďme svět, 29.9. – mezinárodní den neslyšících  a světový den srdce. Budeme si osvojovat praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě, a to každý měsíc školního roku. Naučíme se starat o naše zvířátka v zookoutku, povíme si, co potřebují, aby se cítily u nás dobře a domluvíme se, jak to zajistíme.

Říjen: Vítáme podzim
Budeme pozorovat a povídat si o tom, co se děje se stromy a rostlinami na podzim, jak reagují na ochlazování různé druhy rozličně, co dělají zvířata na podzim (od savců až po hmyz v listoví, seznámíme se s potravním řetězcem), a jak se připravují na zimu. My se budeme také chystat na zimu, ať už sbíráním přírodnin pro naše tvoření, které budeme ihned i využívat, (hitem budou listy a nalezené plody , tvoříme panáčky, malujeme, obtiskujeme, obkreslujeme, zdobíme se jimi my i jurta, navlékáme, lisujeme, malujeme žilnatinu…) sběrem plodů na čaj (šípky, hloh, trnky..) a pro zvířata na zimu. Dokončíme sklizeň a připravíme záhony na zimu a další rok. Zasadíme česnek. Vyrobíme a budeme pouštět draky, abychom ucítili sílu podzimního větru. Důležitým tématem budou i odpady. Co se děje s odpady, které v Bezince vyprodukujeme, podíváme se na zoubek kompostovatelnému záchodu i kompostu vůbec, kam teče voda, co děláme s odpadky z kuchyně. Vytvoříme si „školní skládku“- s dětmi zakopeme do země  různé předměty  a na jaře budeme pozorovat, co se s předměty stalo. Zapojíme do programu 1.10. – mezinárodní den hudby, 2.10. – světový den hospodářských zvířat, 4.10. – světový den zvířat a úsměvu, 10.10. – světový den zraku, 20.10. – den  stromů, ten oslavíme slavností spojenou s oslavou konce teplého roku (samain). Budeme pokračovat ve vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, procvičovat orientaci v okolí Bezinky. Podíváme se na naši školku z kopců. Je opravdu říjen měsíc říje? Každý den se staráme o naše zvířata v zookoutku.

Listopad: Není špatné počasí
Kaštany, žaludy a další plody jsou naši velcí listopadoví kamarádi stejně jako listy. Pocítíme vítr, déšť, chlad na vlastní kůži, prozkoumáme mlhu v Bezince, při výpravě lesem, nad přehradou, jinovatku, o počasí se dozvíme mnoho, budeme se učit předpovídat počasí podle znaků, které starší generace běžně používaly, pouhým pozorováním a souvislostma, ale to může porozumět jen ten, kdo je hodně venku a dívá se kolem sebe. Vypravíme se hledat ticho, učit se být trpělivý a naslouchat. Všímáme si detailů, které se jinak v zeleni běžně ztrácí. Budeme pokračovat s přípravami na zimu a sledovat změny v přírodě (najdeme zavíčkovaného hlemýždě, uvědomíme si vliv počasí na naši náladu, co se děje v listí a proč nejsou lesy přeplněné listy, malujeme barvy lesa podle druhového složení (barvy smrčiny či bučiny jistě nejsou stejné).Vyrobíme krmítka a lojové dobroty pro ptáky a budeme pozorovat jejich rozmístěním v různých částech zahrady druhové složení a množství.  Na Dýňové slavnosti si vydlabeme naše dýně a prosvětlíme je, upečeme brambory a ořechy. Zapojíme do programu 13.11. – mezinárodní den nevidomých, 20.11. – světový den dětí, 29.11. – světový den bez kožešin. Každý den se staráme o naše zvířata v zookoutku.

Prosinec: Padá první sníh!
Podzim přechází v zimu, jak se to projevuje všude kolem? Sledujeme průvodní znaky zimy, radujeme se ze sněhu, podle jeho vlastností bobujeme, sáňkujeme a kloužeme se, chytáme do pusy padající vločky a pozorujeme je lupou, malujeme jako mráz na okna, stavíme a modelujeme, co množství sněhu dovolí. Pozorujeme ptáky u krmítek i lovící dravce v polích, poznáváme druhy dle letu a tvaru křídel, krmíme kachny na přehradě, poznáváme stromy dle tvarů koruny. Budeme pozorovat stopy zvířat a odlévat je ze sádry, půjdeme po jejich stopách.  Budeme se starat o naše krmítka a nosit krmení zvířatům do krmelce. Malujeme detaily ovoce a zeleniny, která se uskladňuje. Malujeme zimní západ slunce, který pak porovnáme se západy v jiné části roku. Prožíváme advent i adventní zvyky, povídáme si o oslavě Vánoc v různých koutech světa, vystrojíme vánoční strom pro lesní zvěř, na slavnosti se radujeme ze zimního slunovratu a děkujeme, že se slunce opět navrací. Vyrábíme svíčky, v mrazivých dnech se hřejeme u venkovního ohně, malujeme uhlíky. Uvědomění si konce jednoho roku, tedy nástup nového, cyklus se uzavřel, jako je život, narození a smrt..Zapojíme do programu 3.12. – den bez pesticidů, 11.12. mezinárodní den hor, 20.12. – mezinárodní den lidské solidarity. Každý den se staráme o naše zvířata v zookoutku.

Leden:  Do jurty vlezem
Tématem ledna je vzduch, co dýcháme, ovzduší, ovzduší v Moravskoslezském kraji, ovzduší na zeměkouli (podíváme se například do deštného pralesa, na ledovec , do světových velkoměst),  jak počasí ovlivňujeme a co to způsobuje, co můžeme změnit na sobě, abychom žili v souladu? Radujeme se ze sněhu, který využíváme k všemožným hrám, rozpouštěním zkoušíme jeho (ne)čistotu, stavíme a modelujeme, experimentujeme s ledem, s rampouchy, s námrazou. Vyrobíme si na výpravy jednoduché sněžnice, abychom mohli zkoumat okolí i při hlubokém sněhu. Kloužeme se na zamrzlé přehradě, představujeme si spící kapry u hráze a objevujeme ji z jiného úhlu pohledu (dotkneme se tématu skupenství vody, vyzkoušíme na experimentech). Doplňujeme zásoby jídla do krmítek i krmelce, pokračujeme v pozorování.  Malujeme mraky, které s někdy nevýraznou barvou krajiny získávají na pestrosti a barevnosti. Hledáme v nich obličeje, tvary, stejně jako ve stromech, kamenech, neboť vše je živé. A dále budeme zažívat zimu a sledovat její proměny a vlivy na život kolem. Zařadíme do programu 1.1. – mezinárodní den míru, dále tradiční masopust, průběh a význam. Každý den se staráme o naše zvířata v zookoutku.

Únor: Milujeme zvířata
Jakoby už jaro vykukovalo, ale je to stále ještě zima. Copak teď, v těch mrazech, všichni ti tvorové dělají, tak si hrajeme jednou na ježky, na srny, medvědy, ale i motýly či vážky a děti je předvádí dle svého cyklu, správně a zvesela. O zvířatech v lese a na louce toho víme již mnoho. Jaká zvířata žijou jinde na zeměkouli? K čemu zvířata jsou? Z čeho se vyvinuly? Jak se o zvíře starat? Brzy se budou rodit mláďátka. Jak se vlastně stane, že se narodí a proč se rodí v přírodě na jaře? Tento měsíc se dozvíme o zvířatech velkou spoustu informací. Nadále se radujeme ze sněhu, ať už sjížděním ze svahu, modelováním postav, stavěním iglu či sněžných hradů nebo záhrabu, poznáváme, co leží pod kupami sněhu v krajině, využíváme zamrzlou přehradu, sledujeme tání sněhu i ledu v krajině, kde mizí sníh nejrychleji? Navštěvujeme pravidelně oblíbený strom, na kterém sledujeme, není-li jaro již blízko. Uřežeme kousek vrby na píšťalku. Zapojujeme do programu 2.2. Hromnice, 14.2. – světový den léčby zvukem, 21.2. – den mateřského jazyka,  karnevalová slavnost  Každý den se staráme o naše zvířata v zookoutku.

Březen: Jaro všemi smysly
Hurá, vítáme jaro. Budeme pozorovat, čichat, chutnat, osahávat první zelené lístečky, pupeny, poslouchat ptáky v lese, hledat hmyz v trávě, jaro je tady! Budeme sadit první semínka do naší zahrádky, poznávat je a třídit, výtvarně je zpracovávat. Jak rostou rostliny, co k růstu potřebují? Co dělají zvířata na jaře? Užíváme si velké množství vody v krajině, sledujeme rozvodnění i malých potůčků při tání sněhu, sílu vody i její zpěv, meandry, plutí ledových ker, vodyplné pole, všimnutím si nových krtinců vítáme probuzené krtky, vítáme obejmutím probouzející se stromy, poznáváme první jarní rostlinky a sbíráme je na chleba či do jarní polévky (sedmikráska, listy fialky, jahodníku, kopřivy, popence), pozorujeme devětsily, podběly, sněženky…tvoříme s nimi, květiny nás navedou. Po zimě vyčistíme studánku v lese, o kterou rádi pečujeme.  Pleteme z vrbových proutků a jiných nalezených jarních ořezů. Každý den sledujeme nové a nové znaky probuzení matky Země a zdravíme slunce. Do programu zapojíme 14.3. – den ledvin, 20.3. – světový den divadla pro děti a mládež, 21.3. – světový den poezie a lesů, jarní rovnodennost, 22.3. – světový den vody, 28.3. – mezinárodní den proti hluku, 30.3. hodina Země. Užíváme slavnost jarní rovnodennosti. Každý den se staráme o naše zvířata v zookoutku.

Duben: Matka Země
Jaro se probudilo. Sadíme zeleninu a bylinky. Cítíme měnící se vůně, zvuky, barvy probuzené Země. Sledujeme květenství (samčí I samičí) u jednotlivých druhů rostlin, hojně pracujeme s atlasem. Pozorujeme pyl rostlin, tvoříme s ním i sledujeme, co se s ním děje, proč některé rostliny opyluje hmyz a jiné ne, sledujeme hmyz při práci, pozorujeme žížaly i probuzený život v trávě a půdě, zkoumáme prohazovaný kompost, které rostliny kvetou dříve v lese než se zazelenají stromy (tzy.jarní aspekt)? Vlhká jarní hlína slouží jako výtečný stavební materiál, dubnový les je plný příjemné energie. Vyválet se v listí a ojídat pupeny? Jaký je život pod kamenem v Bezince, na poli, v lese, u vody, zkrátka v nejrůznějších biotopech. Posloucháme, až zaslechneme kukačku, která se vrátila z rovníkové Afriky, definitivní posel jara, napodobujeme zvuky ptáků, učíme se je rozeznávat, posloucháme trylkování samečků, vyťukáváme rytmus jako datel, poznáváme přirozené prostředí ptáků opět dle biotopů.  Zkoumáme druhovou pestrost na všech úrovních a všech místech, neboť v dubnu se vše mění každým okamžikem. Hrajeme si na všechny živočichy, které potkáme. Staráme se o studánku v lese. Zapojujeme do programu 1.4. – den ptactva, 2.4. – mezinárodni den dětské knihy, 7.4. – světový den zdraví, 12.4. – mezinárodní den proti hluku, 22.4. – den Země, 29.4. – mezinárodní den tance, 30.4. – pálení čarodějnic, které společně oslavíme na slavnosti. Staráme se o zvířátka v zookoutku.

Květen: Život je krásný
Všechno kvete, rodí se nový život a to můžeme pozorovat kam jen oko pohlédne, taky o tom zpívat, kreslit, tančit…Po zmrzlých mužích sadíme teplomilnou zeleninu a byliny v souladu s pravidly permakulturní zahrady podle lunárního kalendáře, uvědomujeme si bujícím životem cykly a rytmy přírody, hojně jíme plody naší jedlé zahrady a dary okolí, zkoušíme jedlé nejen listy, ale nyní i květy(např.tulipán), každé dítě se stará o svou letničku. Stromy mají zelené listí (liší se odstíny a dobou vypučení listů?), ptáci zpívají, sledujeme jejich návrat z teplých krajů, hledáme čapí hnízdo, pozorujeme a odhadujeme podle směru letů ptáků s krmením v zobáku, kde asi vyvedli mladé. Na zemi je živo, sluníčko svítí, ale občas nás smočí májový déšť, vše si užijeme, třeba po dešti hledáním plžů a jejich průzkumu. Velkým tématem budou i včely, které budeme zkoumat ze všech úhlů pohledu a hrát si na ně. Se zavázanýma očima se němě zaposloucháme do jejich bzukotu, sedíce pod stromem. V kaluži je prapodivný živočich a není to ryba? Je to pulec a jeho cestu k žábě si společně užijeme u vody, vychováme si žabku v láhvi v Bezince a žabičku pak vrátíme na její místo. Květena je již přepestrá, proto poznáváme druhy rostlin a porovnáváme jejich výskyt v různých biotopech, sbíráme byliny na zimu, malujeme květinami, tvoříme herbář, vyrábíme pampeliškový med do čaje, pijeme z pampeliškových lodyh jako brčkem, zachraňujeme hmyz spadlý do vody, pozorujeme ptáky koupající se v kalužích, vijeme věnce, hledáme skořápky ptačích vajec, stavíme domky pro skřítky v jasném jarním lese. Slavnost lásky, letnice. Zapojujeme do programu 2.5. – světový den ptačího zpěvu, 3.5. – den Slunce, 8.5. – květinový den, 11.5. – světový den stěhovavých ptáků, 15.5. – mezinárodní den rodiny, 21.5. – světový den kulturní rozmanitosti, 22.5. – světový den biologické rozmanitosti, 25.5. – den Afriky, 26.5. – den koní v ČR, 27.5. – mezinárodní den mléka, 28.5. – svátek sousedů, 31.5. – den otvírání studánek. Naše zvířátka v zookoutku si díky dětem pochutnávají na jarní hostině.

Červen: Životodárná voda
Přichází léto, které nám poskytne uvědomění, že začíná nový cyklus, už třeba z květů třešně mlsáme sladké červené plody, denně sledujeme, jak jim červenají líčka. Pochutnáváme si na hrášku, salátu, rukole, a jiné rané zelenině, sbíráme bylinky do pusy i na zimu. K létu patří voda, její cyklus a oběh na Zemi, její prapůvod, její nezbytnost pro život i uvědomění, že naše tělo tvoří většinově voda. Chráníme čistotu vod, uvědomujeme si propojenost celé planety. Ale voda je i koupání a brodění a cákání, házení žabek nebo plavba po ní. Využíváme ji k tvoření i ochlazení svého těla. Máme možnost pozorovat a dále ke hrám využívat třeba šumění osiky, vlnění obilí, kruhy na vodě po dopadu čehokoliv na hladinu, otáčení slunečnice, otvírání a zavírání květů dle počasí, jak se z housenek na kopřivě vylíhnou babočky nebo na zelí bělásci, foukáme chmýří z pampelišek a povídáme si o cestování rostlin, pozorujeme mravence a hrajeme si na ně, hledáme lesní jahody, v lese hrajeme spoustu her a vracíme se do oblíbených míst, vylezeme na kopec, co síly stačí, obdivujeme sílu rostliny, když např. proroste betonem na silnici, naučíme se pískat na stonek pampelišky či na trávu. Slavnost letního slunovratu s noclehem ve školce. Zahrneme do programu 1.6. – mezinárodní den dětí,  5.6. – světový den životního prostředí, 8.6. – světový den oceánů, 16.6. – den otců, 23.6. – svatojánská noc, 27.6. – světový den rybářství. Věnujeme péči našim zvířatům i zahradě.

Červenec – srpen

Probíhají tématicky zaměřené příměstské tábory.