Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA

Platnost od:  1.9. 2016
Zřizovatel: Otevřený rodič,z.s., Pavlovská 10, Brno, 623 00, IČ: 01173227
Kontaktní osoba: MVDr. Ivana Cviková, koordinátorka LK Bezinka,
email: skolka.bezinka@email.cz
Adresa: Lesní klub Bezinka, Palkovice 886, 739 41

Obsah:

 • PROVOZNÍ INFORMACE
 • Povolení k provozu
 • Zázemí
 • Jurta
 • 2.2. Zajištění toalet a nakládání s odpady
 • Zajištění vody
 • Zahrada
 • Provozní podmínky

 

 1. ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LK BEZINKA
  • Zápis dítěte
  • Přijetí dítěte
  • Vyzkoušejte si Bezinku

 

 1. FINANCE
  • Výše členského příspěvku – školkovné pro školní rok 2016/2017
  • Vyzkoušejte si Bezinku
  • Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce
  • Dary

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ Z DOCHÁZKY, NÁHRADNÍ DOCHÁZKA
  • Předávání dítěte
  • Vyzvedávání dítěte
  • Omlouvání dítěte z docházky
  • Náhradní docházka

 

 1. PROVOZ LK BEZINKA
  • Pravidla pobytu v zázemí klubu a lese
  • Krizový plán
  • Spolupráce s rodiči, rodičovské schůzky
  • Pedagogická koncepce
  • Pedagogičtí pracovníci
  • Stravování
  • Vybavení a oblečení dětí
  • Zdraví dítěte
   • Obecné
   • Klíšťata
  • Pojištění
 2. Revize provozního řádu

 

Příloha 1: Krizový plán

 

 1. PROVOZNÍ INFORMACE

 

 • Provozní řád Lesního klubu Bezinka (dále jen LK Bezinka) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, občanským sdružením Otevřený rodič,z.s.
 • Provozní řád LK Bezinka se řídí Metodickým materiálem k hygienickým podmínkám lesních mateřských škol vydaném Ministerstvem zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Metodický materiál je přílohou tohoto provozního řádu.

 

 • Povolení k provozu

 

 • Dokumentace týkající se povolení k provozu je na vyžádání u koordinátorky.
 • Jedná se o:
 • Nájemní smlouva
 • Smlouva o pojištění dětí a majetku, pojištění zodpovědnosti
 • Elektro revize pro jurty a sociální zařízení
 • Revize hasicích přístrojů
 • Revize komínů

 

 • Zázemí

 

 • Zázemím LK Bezinka jsou dvě jurty, sociální zařízení a oplocená zahrada.
 • Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí děti, pedagogové, rodiče, ostatní zaměstnanci LK Bezinka.

 

 • 2.1. Jurta

 

 • Jurty je využívány k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek a náhradního oblečení dětí. V případě velmi nepříznivého počasí v nich je realizován vzdělávací program pro děti.
 • Jurty jsou v chladných dnech vytápěny kamny, zabezpečenými proti úrazu. V jurtách je zavedena elektřina.
 • V jurtách se nachází prostor pro odpočinek, prostor pro hraní a tvoření.
 • Ve větší jurtě je kuchyně a jídelna, jejíž je sporák, chladnička a dřez s tekoucí teplou a studenou vodou.
 • V jurtách je viditelně umístěn hasicí přístroj a lékárnička.
 • Prostor je možné větrat dveřmi a střešní kopulí.
 • Děti při odpočinku leží na matraci. Každé dítě má vlastní označený spacák/deku. Spacáky/deky jsou uloženy v krabicích opatřené značkou dítěte. Údržbu spacáků zajišťují rodiče praním, a to minimálně jednou za 1 měsíc.
 • Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných činnostech apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí.

 

 • 2.2. Zajištění toalet a nakládání s odpady

 

 • Sociální zařízení je ve formě suchého pilinového kompostovatelného záchodu umístěného v dřevěném domku. Součástí domku je sprcha, umyvadlo s tekoucí vodou a přímotop pro zajištění tepla v chladných dnech.
 • Toalety jsou opatřeny schůdky a dětským prkénkem.
 • K dispozici je i nočník.
 • V jurtách jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.
 • Vedle sociálního zařízení je umístěny dva komposty, jeden pro zpracování bio odpadu a druhý pro odpad ze záchodu.

 

1.2.2. Zajištění vody

 • Voda je odebírána přípojkou k veřejnému vodovodu.

 

 • 2.3. Zahrada

 

 • Dětem je k dispozici zahrada o velikosti cca 2500 m2, vybudována a vybavená v přírodním a permakulturním stylu.
 • Hracími prvky jsou ohniště a jednoduché posezení, hřiště,  pískoviště, zatravněný kopec, prolézačka z kmenů stromů a kamenů, permakulturní záhon, bylinná spirála,  místo pro pozorování volné přírody,  hudební koutek, skrýše z vrbového proutí. Na zahradě jsou zasazené rozličné druhy jedlých stromů, keřů, rostlin a bylin. Povrchy jsou tráva, sláma, písek, štěrk.

 

 • Provozní podmínky:

 

 • LK Bezinka nabízí celodenní program pro děti od 3 do 7 let a je komunitní školou pro děti 1. stupně ZŠ individuálního vzdělávání.
 • Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem.
 • LK Bezinka nezajišťuje provoz v době letních prázdnin (v tu dobu pořádáme příměstské letní tábory), státních svátků a vánočních prázdnin.
 • Rodiče jsou informování na počátku školního roku o svátcích, prázdninách a volných dnech. Za tyto dny není možná náhrada.
 • Provoz LK Bezinka je celodenní (8 hodin): 8 – 16.30 hod.
 • Maximální velikost skupiny je 8 dětí a 1 pedagog.
 • Děti se schází v místě provozovny LK Bezinka. V případě výletů je možný sraz na jiném místě.
 • Rodiče využívají k parkování parkoviště v místě provozovny.
 • Rodiče dbají, aby po jejich příchodu/odchodu byla řádně zabezpečena vstupní branka.
 • Rodiče v případě volného místa parkují přednostně na parkovišti.

 

 

 1. ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LK Bezinka

 

2.1 Zápis dítěte

 

 • Zápis dětí do LK Bezinka na další školní rok probíhá v měsících dubnu a květnu. Aktuální informace jsou uváděny na webu www.lkbezinka.cz.
 • Pro příhlášení dítěte je potřeba emailem kontaktovat koordinátorku na adrese bezinka@email.cz s uvedením jména dítěte, roku narození, modelu docházky a kontaktních údajů (tel., email) a event. specifických nároků dítěte. Přihlášení je možné provádět v průběhu celého roku.

 

2.2  Přijetí dítěte

 • Na přijetí dítěte do LK Bezinka není nárok.
 • O přijetí dětí rozhoduje koordinátorka LK, s přihlédnutím na:
 • Zralost dítěte pro předškolní docházku
 • Sourozenci – mají přednost
 • Kapacita LK Bezinka a model docházky
 • Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
 • Seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost
 • Děti do 4 let jsou přijímány max. na 2 dny v týdnu.
 • Oznámení o přijetí dětí probíhá v měsíci květnu.
 • Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LK Bezinka, rodiče vyplní Přihlášku dítěte k docházce do LK Bezinka a Přihlášku k členství v občanském sdružení Otevřený rodič,z.s., obě přihlášky podepíšou a pošlou oskenovanou kopi elektronicky na email skolka.bezinka@email.cz.
 • Koordinátorka sdělí rodičům přesnou výši členského poplatku, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. Rodič do 7. dnů po příhlášení se ke členství, uhradí členský příspěvek na 1 měsíc docházky. Doplatek za druhý měsíc docházky provede rodič nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. školkovné za říjen je nutno uhradit do 15. srpna).

2.3.    Ukončení docházky, změna docházky

 • V případě, že chce rodič ukončit docházku svého dítětě, oznámí tuto skutečnost koordinátorce emailem na adresu skolka.bezinka@email.cz. Odhlášení je platné ode dne následujícím po posledním dni dalšího kalendářního měsíce. Po tuto dobu se platí stále členský příspěvek.
 • V případě, že chce rodič změnit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost koordinátorce emailem na adresu skolka.bezinka@email.cz. Změna je platná ode dne následujícím po posledním dni dalšího kalendářního měsíce. Po tuto dobu se platí stále členský příspěvek.

 

2.4.     Vyzkoušejte si Bezinku

 • Pro přihlášení dítěte je potřeba emailem kontaktovat koordinátorku na adrese skolka.bezinka@email.cz s uvedením jména dítěte, roku narození a kontaktních údajů (tel., email).
 • Koordinátorka se poté domluví s rodičem na dni návštěvy.
 • Pedagog v tomto případě (přítomnost rodiče v LK Bezinka) za dítě nenese odpovědnost.
 • Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla provozu a denní program LK Bezinka.

 

 

 1. FINANCE

 

 • Výše členského příspěvku
·         Dle modelu docházky : 3 dny v týdnu, 2 dny v týdnu·         příspěvek se hradí na 2 měsíce předem. Platbu je potřeba uhradit                      bankovním převodem na účet 2600355357/2010 nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. příspěvek za květen a červen je nutno uhradit do 15. března).
Počet dnů v týdnu cena za 1 měsíc cena za 2 měsíce:
2 dny 2 400,- Kč 4 800,- Kč
3 dny 3 500,- Kč 7 000,- Kč

 

 • Zřizovatel je oprávněn stanovit novou výši členského příspěvku za docházku dítěte do LK Bezinka. Jeho povinností je oznámit to nejméně 2 měsíce před změnou zasláním e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.
 • Příspěvek se se vrací jen v případě ukončení docházky.

3.2 Vyzkoušejte si Bezinku

 • Cena za 1 dospělého a max. 2 děti je 100 Kč/150 Kč (dopoledne/celý den).
 • Platba se hradí hotově před zahájením programu pedagogovi.

 

3.3 Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce

 

 • Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akce účastní.
 • Cena je oznámena rodičům minimálně 1 týden předem prostřednictvím emailu.
 • Platba se hradí hotově před zahájením programu pedagogovi/koordinátorce.

 

3.4.  Dary

 

 • Otevřený rodič o.s. jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LK Bezinka.
 • Možnosti darování:
 • Bezhotovostním převodem na účet o.s.: 2600355357/2010.
 • Finanční dar v hotovosti.
 • Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny.
 • Zřizovatel vydá dárci potvrzení přijetí o daru ve formě:
 • potvrzení o přijatém daru (dar do 5 000,- Kč)
 • darovací smlouvy (dary nad 5 000,- Kč)
 • Dar v minimální výši 1000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč za rok kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu.
 • Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.
 • V případě aktivní účasti na získání daru osobou, která není zaměstnancem o.s., náleží této osobě odměna ve výši 10% získané částky.

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ Z DOCHÁZKY, NÁHRADNÍ DOCHÁZKA

 

4.1 Předávání dítěte

 

 • Provozní doba v rámci celodenního programu je od 8:00 do 16:30 hod.
 • Rodiče předávají své dítě od 8:00 do 8:45 hod.
 • Prosíme rodiče o dochvilnost při předávání dětí.
 • Předávání dítěte probíhá v místě LK Bezinka, Palkovice 886, 739 41, pokud nebude oznámeno jinak, a to minimálně 1 týden předem emailem (př. výlety, slavnosti, návštěvy kulturních akcí apod.).
 • Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou pedagogovi LK Bezinka. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.
 • Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).
 • Rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz Vybavení a oblečení dětí, bod 5.6.).

 

4.2 Vyzvedávání dítěte

 

 • Rodiče vyzvedávají své dítě od 15:30 – 16:30 hod. Zde rovněž žádáme o dochvilnost.
 • Rodiče jsou informováni ihned o zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo úrazu. V tomto případě by mělo být dítě vyzvednuto dříve než v běžnou dobu.
 • Rodič při vyzvedávání dítěte zkontroluje stav vybavení (hlavně oblečení) a dbá na kompletní stav oblečení v boxu, který je uložen v zázemí klubu.
 • Rodiče jsou při vyzvedavaní informováni o závažných událostech dne ve školce (úrazy, vyjmutí klíštěte, neshody) týkajících se jejich dítěte.
 • Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené osobě. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.
 • Dítě může vyzvedávat i jiné osoby, které jsou ale uvedeny v Přihlášce dítěte k docházce do LK Bezinka jako Pověřené osoby, které  budou oprávněny vyzvedávat dítě z LK Bezinka:

 

4.3     Omlouvání dítěte z docházky

 

 • Zřizovatel vede evidenci docházky v online systému PickTime, docházku v tomto systému řídí sami rodiče (odhlašování, přihlašování náhrad)
 • V případě absence dítěte v LK Bezinka, např. z důvodů onemocnění, je potřeba dítě omluvit jeden den předem nejpozději do 18 hod. právě odhlášením v systému PickTime.
 • Omluvy lze zadávat do 18 hodin předchozího dne.
 • Pokud ráno, kdy má dítě jít do školky zjistíte, že je nemocné, je možné se do 8,30 h odhlásit sms (písemná forma) na tel. č.: 727 837 325. Já odhlásím dítě v systému dodatečně. Omluvy na další dny nemoci musíte ohlásit sami online.
 • V případě déle trvající absence je nutno o ní informovat koordinátorku emailem na adrese skolka.bezinka@email.cz.

 

 

4.4.            Náhradní docházka

 

 • V případě, že je dítě omluveno jeden den předem do 18 hod., má nárok na náhradní docházku.
 • Platnost náhrad je 90 dnů, poté náhrada propadá.
 • Rodič si zadává náhrady sám v systému PickTime.
 • Prihlášeni na následující den lze registrovat do 18 hodin předchozího dne.

 

 

 1. PROVOZ LK BEZINKA

 

5.1 Pravidla pobytu v zázemí klubu a lese:

 

 • Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a chodu klubu.
 • Provozní pravidla jsou rodičům a dětem sdělována na rodičovských schůzkách, dětem na začátku a v průběhu školního roku.
 • Pravidla jsou platná pro všechny pohybující se v místě provozovny LK Bezinka i na jiných místech (př. les), kde LK Bezinka zajišťuje program.

 

Etická pravidla LK Bezinka:

 • Chovám se k druhým tak, jak chci, aby se chovali k mně, respektuji hranice druhého
 • Jsem samostatný
 • Řeknu, když potřebuji pomoc
 • Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení.
 • „Dost to stačí.“ – můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví tvůj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.

Pravidla při pobytu v zázemí:

 • Do klubu nepřinášejí děti hračky z domova. Les i zázemí klubu poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji všech kompetencí.
 • Dbáme, aby vstupní branka byla zavřená a zajištěná.

 

Pravidla při pobytu venku:

 • Když uslyším píšťalku nebo buben, přiběhnu
 • Mimo areál Bezinky vždy vidím a slyším kamaráda
 • Čekám na setkávacích místech
 • Když slyším své jméno, odpovím
 • Neběhám s ostrými předměty (nářadí, klacky), nešermuji s ostrými předměty, je-li blízko kamarád
 • Na stromy lezu po domluvě s pedagogem
 • Nelezu na plot, nedotýkám se ohradníků
 • Jím pouze to, co jistě znám. Pokud si nejsem jist, zeptám se pedagoga.
 • Hub a mrtvých zvířat se nedotýkám rukou, pouze klacíkem
 • Nenechávám v lese odpadky
 • Neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými)

Pravidla pro použití pracovního nářadí:

 • Nářadí slouží pouze k práci, ne hrám
 • Nářadí uklízím na určené místo

Pravidla u ohně v ohništi/v peci:

 • Oheň je zakládán pouze pod dohledem pedagoga
 • Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem
 • Za uhašení ohně zodpovídá pedagog. V případě odpoledních kroužků přebírá za oheň zodpovědnost dospělá osoba, která vede odpolední kroužek.

 

5.2 Krizový plán

 

 • LK Bezinka má vypracovaný Krizový plan, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dětí).

 

5.3 Spolupráce s rodiči, rodičovské schůzky

 

 • LK Bezinka chce maximálně podporovat spolupráci s rodiči. Komunitní způsob provozu je základem jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči mají pozitivní vliv na dítě.
 • Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči budeme podporovat společnými prožitky (společné pobyt s rodiči v zázemí klubu, rodičovské schůzky, slavnosti, brigády atd.)
 • Rodiče se mohou podílet na provozu klubu (spolupráce na brigádách, slavnostech, materiální výpomoc, narozeniny dětí, organizace spolujízd, sponzorské dary atd.)
 • Rodiče jsou informování o provozu LK Bezinka a aktivitách z.s. Otevřený rodič emailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce, prostřednictvím webových stránek nebo formou rodičovské schůzky.
 • Rodičovské schůzky se konají min. 1x za školní rok.
 • Termín konání schůzky je oznámen rodičům emailem min. 14 dnů předem.
 • Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu. Nejlépe je tyto připomínky řešit ihned poté, co nastanou.
 • Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LK Bezinka, obrací se rodič na koordinátorku.
 • Při komunikaci jsou využívány tyto cesty: email, sms, v akutním případě telefon, nástěnka v zázemí LK Bezinka.

 

5.4 Pedagogická koncepce

 • Pedagogická koncepce Bezinky se inspiruje waldorfskou (volná hra, rytmus, činnosti, které vychází z každodenního života – vaření, práce na zahradě, tvoření z přírodnin, hračky nemají jasný účel, slavnosti v souladu s ročním obdobím, pedagog jako vzor, zapojení rodiny) a   intuitivní pedagogikou (pedagog i dítě jsou spolu spojení a jsou sami sebou, přijímají příležitosti tak jak přicházejí v přítomném okamžiku a objevují svět a přírodní zákonitosti skrz své jedinečné vidění a cítění).  Snažíme se o oboustranný respekt, dospělí vůči dětem, děti vůči dospělým.
 • Za nejdůležitějších prvek školky považujeme  kvalitní pedagogy, protože ti jsou jedni z těch, kteří formují dítě v jeho nejdůležitějším období života. Věříme, že právě takoví v Bezince budou. V Bezince jsou hojně zastoupeni muži, mužský vzor, který v předškolní výchově dětí chybí (ve školce, často i v rodině).
 • Pedagogická koncepce je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. LK Bezinka má vypracovaný Školní vzdělávací program, který je k nahlédnutí na vyžádání.
 • Enviromentální vzdělávání v Bezince bude probíhat v souladu s přírodními cykly a živly (jaro – země, léto – voda, podzim – vzduch a zima – oheň), společně s tradicemi a svátky.
 • Rámcový denní program:
Rámcový Bezinčin denní program
8:00 – 8:45 příchod dětí, převzetí pedagogem, volná hra na zahradě, reflexe s rodiči
9:00 – 9:30 ranní kruh, přivítání se a společná debata o uplynulém dni, seznámení se s plánem dne, společné zpívání a hra na nástroje
10:15 – 12:00 výprava do lesa, polí, k přehradě s tématicky zaměřeným programem nebo v případě velmi nepříznivého počasí program v jurtě nebo třeba společné vaření, dopolední svačinka
12:00 – 12:45 Oběd
13:00 – 14:30 polední klid, četba pohádek a příběhů, spaní, předškolní příprava pro předškoláky, odpolední svačinka
14:30 – 16:00 volná hra, individuální program podle zájmu dětí
15:30 – 16:30 vyzvedávání dětí, zhodnocení dne, reflexe s rodiči

 

 

5.5 Pedagogičtí pracovníci

 

 • Se skupinou max. 8 dětí pracuje vždy jedna dospělá osoba.
 • V LK Bezinka pracují pedagogové, asistenti pedagogů a rodiče-dobrovolníci, kteří jsou proškolení v péči o děti a dle pracovní smlouvy oprávněni k předávání a přebírání dětí.
 • V LK Bezinka je možná přítomnost dobrovolníků, studentů a rodičů.

 

 

5.7.   Vybavení a oblečení dětí

 

 • Vybavení (celoročně)
  • batůžek s prsním popruhem
  • do baťůžku: náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy,  kapesníky, malou skládací karimatku nebo podložku, pláštěnku, dopolední svačinu v krabičce a pití (v zimě v termosce nebo v termoobalu),
  • spacák/deku pro odpolední odpočinek + polštářek, oblíbený plyšák (vše je uloženo v boxu v jurtě)
  • gumáky
  • Oblečení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič.
  • Náhradní oblečení má dítě uloženo v tašce v boxu v jurtě. Box si každý týden rodič odnáší domů.
  • Celoročně
   • taška s náhradním oblečením (zůstává v krabici v jurtě): (bunda), mikina, tepláky, punčocháče (v zimě), ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky.
   • Prosíme o průběžnou kontrolu tašky a její doplňování.
  • Léto
   • pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné)
   • triko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláky, mikina, šusťáková bunda
   • v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty
   • pokrývka hlavy
  • Zima
   • triko s dlouhým rukávem – funkční spodní vrstva (vlna,  hedvábí, syntetické materiály)
   • mikina – střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna)
   • bunda+oteplovačky/kombinéza – svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větruodolná
   • ponožky, nepromokavé rukavice (jedny náhradní v baťůžku), nákrčník/šála, čepice/kukla
   • pevná nepromokavá obuv – 2x

 

 

5.8.    Zdraví dítěte

 

5.8.1. Obecné

 

 • Pedagogové absolvovali kurz prví pomocí se zaměřením na děti.
 • Pedagogové mají stále (i mimo zázemí LK Bezinka) k dispozici plně vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních číslel rodičů a záchranných složek a mobilní telefón.
 • Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Bezinka.
 • Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.
 • Rodiče jsou povinní informovat LK Bezinka o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či jiných alergiích.
 • Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.
 • Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:
 • zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 • bolest v uchu
 • bolest břicha
 • bolest při močení
 • vši
 • v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmoneloza, žloutenka atd.)
 • Pedagog může odmítnout dítě do LK Bezinka přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.
 • Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Bezinka (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte.
 • V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.
 • V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

 

5.8.2. Klíšťata

 

 • V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Knihy úrazů a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte.
 • Děti jsou před pobytem v lese ošetřovány repelenty proti klíšťatům.
 • Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské Školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část.
 • Rodiče dbají na řádné prohlídnutí dítěte po pobytu ve školce.

 

5.9.      Pojištění

 

 • LK Bezinka je pojištěn u pojišťovny Kooperativa a Allianz.
 • Součásti smlouvy je úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku.
 • Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodičem či pověřenou osobou pedagogovi LK Bezinka. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.
 • Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené osobě. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.

 

 1. Revize provozního řádu

 

 • Zřizovatel si vyhrazuje právo Provozní řád DLK Bezinka upravovat a doplňovat.
 • Rodiče jsou o změnách informování nejméně 1 měsíce před změnou zasláním e-mailu na adresu rodiče dítěte.

 

V Brně 10.7.2015                                                MVDr. Ivana Cviková, koordinátorka LK Bezinka

 

KRIZOVÝ PLÁN

 1. Důležitá telefonní čísla
 2. Zařízení nejbližší lékařské pomoci – Palkovice, Frýdek-Místek
 3. Prevence, Pravidla LK Bezinka
 4. Lékárnička, batoh pedagoga
 5. Hasicí přístroj – umístění, manipulace, evakuační plán
 6. Krizový scénář – ztracení dítěte/dětí
 7. Krizový scénář první pomoci
 8. Příloha – Seznam telefonních čísel Bezinek a rodičů

 

 1. Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání pro celé území České republiky

Záchranná služba 155  Nezavěšuj první!
Hasičský záchranný sbor ČR 150
Policie ČR 158
Městská policie 156

Další důležitá čísla:

Záchr. služba – Infocentrum pro netísňové dotazy 553 777 777
Český červený kříž FM 558 434 376
ČEZ – poruchová linka 840 850 860
Detoxikační centrum 596 683 565
Elektřina FM poruchy 558 611 130
Horská služba Beskydy 606 769 010
Nemocnice FM spojovatel 558 415 111
Palkovice Obecní úřad 558 656 124 739 633 313
Plyn, Voda – opravy 840 840 600
Plyn, Voda – výjezd ihned 551 305 233
Pohotovost dětská FM 558 415 994
Pohotovost lékařská FM 558 415 991 558 638 411
Pohotovost zubní FM 558 415 993
Policie Palkovice 974 732 771/770
Starosta Palkovic Radim Bača 739 633 311
Toxikologická linka 224 919 293

 

 1. Zařízení nejbližší lékařské pomoci

PALKOVICE

MUDr. Ivana Prónyai – praktický lékař pro děti a dorost Palkovice 619, tel. 558 656 184 po 7.00 – 13.00 (11.00 – 13.00 poradna) út  7.00 – 15.00   ( 7.00 – 12.00 prevence) st   7.00 -12.00 čt  7.00 – 11.00 pá 7.00 -12.00 MUDr. Jana Urbančíková – praktický lékař pro dospělé Palkovice 619, tel. 558 656 264, 774 652 264 po  7.00 – 12.00 út 12.00 – 18.00 st   7.00 – 12.00 čt   8.00 – 13.00 pá 7.00 – 12.00 MUDr. Radim Knopp, MUDr. Hana Laciková – praktický lékař pro dospělé Palkovice 637, tel. 558 656 309 po 16.00 – 18.00 čt   16.00 – 18.00 MUDr. Lenka Zemanová – praktický zubní lékař Palkovice 317, tel. 558 656 300  po   6.30 – 16.30 út    6.30 – 12.30 st    6.30 – 12.30 čt    6.30 – 12.30, pá   6.30 – 12.00 (jen pro zvané)
MVDr. Anna Tylečková – veterinární ordinace Palkovice 165, tel. 558 656 320, 602 781 039 po 8.00 – 18.00, út 8.00 – 17.00 st 13.00 – 18.00 čt ,pá 8.00 – 15.00 Lékárna Palkovice Mgr. Alena Skácelová Palkovice 267, tel. 558 656 107 po   7.30 – 17.00 út    7.30 – 17.00 st    7.30 – 13.30 čt    7.30 – 16.00 pá  7.30 – 17.00 FRÝDEK-MÍSTEK – NEMOCNICE E. KRÁSNOHORSKÉ 321 BUDOVA “J”

Zubní pohotovost Frýdek-Místek tel. 558 415 993 Ordinační / Provozní doba:  So, Ne, Sv: 8:30 – 13:00

Lékařská dětská pohotovost Frýdek-Místek tel. 558 415 994 Ordinační / Provozní doba:  (viz Po – Čt LP dospělí) Pá: 17:00 – 21:00 So, Ne, Sv: 8:00 – 20:00

Lékařská pohotovost dospělí Frýdek Místek tel. 558 415 991, 558 638 411 Ordinační / Provozní doba:  Po – Pá: 17:00 – 21:00 So, Ne, Sv: 8:00 – 20:00

Oční ambulance tel. 558 415 573, 558 415 567

 1. Prevence, pravidla LK Bezinka
 • Pravidla jsou platná pro všechny pohybující se v místě provozovny LK Bezinka i na jiných místech (př. les), kde LK Bezinka zajišťuje program.
 • Pravidla jsou vyvěšena na nástěnce a připomínána dětem při každodenních činnostech a aktivitách.

Etická pravidla LK Bezinka:

 • Chovám se k druhým tak, jak chci, aby se chovali ke mně, respektuji hranice druhého
 • Jsem samostatný
 • Řeknu, když potřebuji pomoc
 • Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení
 • „Mně se to nelíbí.“ – můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví tvůj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.
 • Když mluví jeden, druzí poslouchají
 • Když mám zvednutou ruku, nemluvím

Pravidla při pobytu venku:

 • Když uslyším píšťalku nebo buben, přiběhnu
 • Mimo areál Bezinky vždy vidím a slyším kamaráda
 • Čekám na setkávacích místech
 • Když slyším své jméno, odpovím
 • Neběhám s ostrými předměty (nářadí, klacky), nešermuji s ostrými předměty, je-li blízko kamarád
 • Na stromy lezu po domluvě s pedagogem
 • Nelezu na plot, nedotýkám se ohradníků
 • Jím pouze to, co jistě znám. Pokud si nejsem jist, zeptám se pedagoga.
 • Hub a mrtvých zvířat se nedotýkám rukou, pouze klacíkem
 • Nenechávám v lese odpadky
 • Neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými)

Pravidla pro použití pracovního nářadí:

 • Nářadí vydává dětem pouze pedagog
 • Nářadí slouží pouze k práci, ne hrám
 • Práce na zahradě probíhají pod dohledem pedagoga

Pravidla u ohně v ohništi/v peci:

 • Oheň je zakládán pouze pod dohledem pedagoga
 • Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem
 • Za uhašení ohně zodpovídá pedagog. V případě odpoledních kroužků přebírá za oheň zodpovědnost dospělá osoba, která vede odpolední kroužek.

 

 1. Lékárnička, batoh pedagoga

V LK Bezinka jsou k dispozici dvě lékárničky. Za kontrolu jejich vybavení a příp. doplňování odpovídá pedagog.

 1. Plně vybavená lékárnička v jurtě – knihovna u dveří, horní police.
 2. Mobilní lékárnička s vybavením pro akutní případy v přírodě. Je vždy v batohu pedagoga, který jej bere vždy s sebou na vycházky a výlety mimo areál LK Bezinka.

Batoh pedagoga obsahuje:

 • Mobilní lékárničku
 • Mobilní telefón (mají oba pedagogové)
 • Píšťalku (mají oba pedagogové)
 • Univerzální náhradní oblečení pro děti (ponožky, tepláky, spodní prádlo)
 • Kapesníky a vlhčené ubrousky
 • Opalovací krém
 • Ochranu proti klíšťatům
 • Lopatku
 • Tašku na odpadky
 • Nůž
 • Lano 5 m
 • Karimatku
 • Lupu
 • Buzolu
 • Krizový plán LK Bezinka, vč. telefonních čísel rodičů

 

 1. Hasicí přístroj – umístění, manipulace, evakuační plán

V LK Bezinka jsou 2 práškové hasicí přístroje ABC univerzal. Tento typ hasicího přístroje je možno použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu. Umístění – Jeden přístroj je v jurtě vpravo za vstupními dveřmi. Druhý přístroj je uvnitř na toaletě. Zásady manipulace s přístrojem jsou graficky znázorněny na hasicím přístroji. Hasební zásah provádíme vždy po směru větru a hořící plochu hasíme od kraje. Hasicí přístroj lze použít opakovaně. Za jeho opětovné naplnění odpovídá koordinátorka.           Evakuační plán v případě požáru v jurtě

 1. Východ z jurty je volný
 2. Je-li možné z jurty bezpečně vyběhnout, pedagog A automaticky bere lékárničku (příp. batoh s lékárničkou) a mobilní telefón a vybíhá s dětmi z jurty do bezpečné vzdálenosti, kontroluje počet dětí.
 3. Pedagog B:
 • kontroluje, zda je uzavřeno horní okýnko jurty (zamezení přístupu vzduchu)
 • vypíná elektrický proud, hlavní rozvaděč je umístěn vedle dveří zvenku toalety
 • hasí oheň hasicím přístrojem, kusem látky aj.
 1. Pokud pedagog A vidí, že se pedagogovi B nedaří uhasit oheň, pedagog A volá ihned hasiče 150. Nadále zůstává s dětmi.
 2. Pedagog B zajišťuje navigaci a snadný dojezd požární hlídky, odstraňuje překážky, které mohou omezit zásah hasičského sboru – např. odemyká branku, přeparkuje auto aj.

 

 1. Není-li možné z jurty vyběhnout:
 2. Pedagog A zajišťuje děti– shromáždí všechny na jednom bezpečném místě v jurtě + automaticky bere lékárničku (příp. batoh s lékárničkou).

Info!

 • Blízkost požáru – rychle namočit oděv dětí a svůj (ochrana oděvu)
 • Dým – ústa krýt kusem látky, nejlépe vlhkým
 • Odstraní hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich požár nemohl šířit.
 1. Pedagog B:
 • kontroluje, zda je uzavřeno horní okýnko jurty (zamezení přístupu vzduchu)
 • hasí oheň hasicím přístrojem, kusem látky aj.
 • Je-li neúspěšný a oheň se nadále rychle šíří, nožem či jiným ostrým předmětem vyřízne v jurtě otvor pro rychlou evakuaci ven.
 1. Pedagog A běží s dětmi do bezpečné vzdálenosti a ihned kontroluje počet dětí a jejich zdravotní stav.
 2. Pedagog B vybíhá a volá hasiče 150. Dále se snaží odstranit další hořlavé látky v blízkosti požáru a věci, u kterých hrozí výbuch.
 3. V případě jakéhokoli zranění, pedagog A vyhodnucuje situaci a poskytuje první pomoc či ošetřuje zranění (viz Krizový scénář první pomoci).
 4. Pedagog B zajišťuje navigaci a snadný dojezd požární hlídky, odstraňuje překážky, které mohou omezit zásah hasičského sboru – např. odemyká branku, přeparkuje auto aj.

 

 1. Krizový scénář – ztracení dítěte/dětí

Pedagogové jsou s dětmi mimo areál LK Bezinka. Pedagog svolává děti píšťalkou. Děti se shromažďují, některé chybí:

 1. Pedagogové shromáždí děti na jednom místě a vyptávají se, kdo chybí, kdo je kde viděl naposledy.
 2. Pedagog A zůstává se skupinou dětí na viditelném místě, chvíli ještě dává ztraceným dětem signál návratu píšťalkou. Pokud se děti neobjeví, viz bod 3.
 3. Pedagog B se sám se svou píšťalkou vydává naznačeným směrem posledního výskytu dětí a stále píská – dává ztraceným dětem dohodnutý signál, že je čas přiběhnout. Následně pomalu prochází větší část trasy a pak se vrací na místo, kde skupinu opustil.
 4. Pokud se dítě/děti během této doby nevrátí, pedagogové volají Policii ČR 158 a všichni se vrací zpět do zázemí LK Bezinka.
 5. Pedagog A dohlíží na skupinu dětí. Pedagog B je k dispozici Policii ČR.
 6. Pedagog B informuje rodiče a koordinátorku.

 

 1. Krizový scénář první pomoci

Kniha úrazů – všechny úrazy, zranění a nálezy klíštat jsou zapisovány do Knihy úrazů, která je umístěna v jurtě v knihovně vpravo v horní polici. V případě vážných situací jsou rodiče ihned telefonicky informováni. V případě méně vážných situací jsou vždy informováni ústně při převzetí dítěte (např. také o ošetřených odřeninách, pádech, nálezu klíštěte aj.). Základ první pomoci

 1. Oslovit, zatřást.
 2. Nereaguje – zmáčknout bod po ušním lalůčkem.
 3. Nereaguje – přetočit na záda (viz obličej ke mně, moje paže pod stehnem první nohy, uchopení nad kolenem druhé nohy a přetočení od sebe).
 4. Kontrola dutiny ústní, vyčištění.
 5. Záklon hlavy a poslech dechu, pozorování hrudníku. – Dýchá? Bije srdce?
 6. Ne – oživování: a) dospělí – volat 155 a zahájit oživování 30:2, tj. 30x masáž srdce (4 – 5 cm hloubka stlačení, rychlost – „Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas…“) střed hrudníku, napnuté paže, dlaně na sebe 2 vdechnutí do úst – zakloněná hlava! Nevdechávat příliš rychle, sledovat pokles hrudníku. b) děti – viz Resuscitace dětí, str. 7
 7. Životní funkce obnoveny – kontrola hrudi, horních a dolních končetin – promačkání až na kost, hruď rotačním pohybem, zjištění zlomenin.
 8. Stabilizovaná poloha. NE v případě zlomenin dlouhých kostí, hrudi, pánve, poranění břicha.
 9. Kontrola životních funkcí, péče.

Obecný postup v případě zranění v LK Bezinka:

 1. ROZHLÉDNI SE
 2. Pedagog A se věnuje zraněnému a vyhodnotí situaci:

–          Závažnost zranění – ohrožení na životě, těžší zranění, lehké zranění –          Co se stalo –          Kolik je zraněných, vidím je všechny –          Může se situace opakovat, bezpečnost všech

 1. Pedagog B má na starost ostatní děti, sleduje dění okolo, čeká na pokyn pedagoga A.
 2. a) Jde-li o zranění, které není vážné, pedagog A ošetří zraněného. Dle svého uvážení informuje telefonicky rodiče (běžná odřenina versus pád ze stromu aj.).

Po návratu do jurty zapisuje úraz do Knihy úrazů a v každém případě informuje ústně rodiče, co se stalo.

 1. b) Jde-li o vážnou situaci, následuje další krok.

 

 1. REAGUJ Situace je vážná: (zraněný nedýchá, nereaguje, silně krvácí, dusí se)

–          zraněný nereaguje na oslovení, nereaguje na dotek, pokud reaguje jen na bolestivé zatlačení pod uchem, je ohrožen udušením – vyčistit dutinu ústní a leh na zádech, záklon hlavy; –          nedýchá nebo nedýchá normálně (dýchá lapavě) Scénář A: Je-li přítomna další, dětem známá dospělá osoba (kuchař v jurtě, přítomný rodič):

 1. Pedagog A zahajuje poskytování 1. pomoci.
 2. Pedagog B vyzve další dospělou osobu, aby svolala, shromáždila, věnovala pozornost ostatním dětem. Okamžitě volá linku 155 a pomáhá v poskytování první pomoci.

III.            ROZMÝŠLEJ

 1. Pedagog B zajišťuje čekání, navigaci, snadný dojezd lékařské pomoci. (má u svůj sebe telefon, stojí na křižovatce, vyhlíží na cestě aj.)
 2. Pedagog A zajišťuje zraněnou osobu (má u sebe svůj telefon a okamžitě volá 155 při náhle vzniklé změně):

–          Kontrola dýchání –          Podlož a přikryj –          Dotazování –          Polohování (stabilizovaná, jiná se souhlasem raněného)

 1. Další přítomná dospělá osoba dohlíží a dbá bezpečnosti ostatních dětí. Jsou-li na vycházce, přemisťují se do bezpečí (zázemí LK Bezinka).
 2. Pedagog A i B se věnují raněnému až do příchodu odborné lékařské pomoci.
 3. Pedagog A telefonicky informuje rodiče a koordinátorku.
 4. Pedagog A a B se vrací ke skupině dětí.
 5. Pedagog A učiní zápis do Knihy úrazů.

  Scénář B: Není-li přítomna další dospělá osoba:

 1. Pedagog A zahajuje poskytování 1. pomoci.
 2. Pedagog B svolává, shromažďuje ostatní děti na bezpečné a viditelné místo. Okamžitě volá linku 155.
 3. Pedagog B zajišťuje s dětmi čekání, navigaci, snadný dojezd lékařské pomoci. (má u svůj sebe telefon, stojí na křižovatce, vyhlíží na cestě aj.)
 4. Pedagog A zajišťuje zraněnou osobu (má u sebe svůj telefon a okamžitě volá 155 při náhle vzniklé změně):

–          Kontrola dýchání –          Podlož a přikryj –          Dotazování –          Polohování (stabilizovaná, jiná se souhlasem raněného)

 1. Pedagog A se věnuje raněnému až do příchodu odborné lékařské pomoci.
 2. Pedagog A telefonicky informuje rodiče a koordinátorku.
 3. Pedagog B se s dětmi vrací do bezpečí (jurta, zázemí).
 4. Pedagog A se vrací také a učiní zápis do Knihy úrazů.

  ZÁVĚR: Pedagog A:

 • zvažuje vážnost situace,
 • poskytuje první pomoc a pečuje o raněného až do příjezdu odborné lékařské pomoci.
 • informuje rodiče a koordinátorku a dělá zápis do Knihy úrazů.

Pedagog B:

 • zajišťuje ostatní děti
 • je-li to možné, pomáhá záchranné službě ve snadném dojezdu k raněnému.

První pomoc u dětí – vybrané případy  

 1. Resuscitace u dětí (3 letých a starších)

Před oživováním nutno vždy zkontrolovat dutinu ústní a odstranit případné volné předměty!

 1. Položit na záda, obnažit hrudníček, záklon hlavičky.
 2. 5 vdechnutí, každý v trvání cca 1 vteřiny. (Malinký obličej – i přes nos, větší obličej jako u dospělých). Jedna ruka přitisknutá na čelo zmáčkne nosí dírky. Druhá ruka udržuje záklon hlavy). Nevdechávat příliš rychle, sledovat pokles hrudníčku, tj. nechat zraněného vydechnout (uvolnit nos), pak další vdech.
 3. Poté masáž v poměru 30 stlačení a 2 vdechy. Místo – uprostřed hrudníčku, 1 cm pod spojnici prsních bradavek mám hranu své dlaně.

Síla stlačení – masáž jednou rukou, hloubka 2 cm Rytmus – u dětí trošku rychlejší „Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas…“

 1. Jsem-li sám, u dětí vždy začít oživovat a po 1 minutě volat 155. Následně pokračovat.
 2. Životní funkce obnoveny – stabilizovaná poloha, teplo, tišení, kontrola.

 

 1. Dušení

Dát dítě do tzv. výpraskové polohy – v kleče na kolenou ohneme dítě přes stehno, hlavičkou dopředu dolů. Držíme za čelo nebo bradu, ústa volná! Následuje několik úderů do zad – dlaní mezi lopatky, do rytmu vykašlávání. Nepomáhá a dítě bojuje – kombinovat údery mezi lopatky s 5 stlačeními hrudníku. Nepomáhá a dítě nebojuje – zahájit resuscitaci  

 1. Krvácení

Odřenina, řezná rána – viz Ošetření rány   Krvácení z nosu – posadit, hlava v předklonu,  stisknout nosní křídla na 10 minut, dýchat pusou, chladit zátylek, příp. kořen nosu a čelo (Gelita-spon – jedině toto lze dát přímo do nosu – krvácení, úrazy při fotbale)   Krvácení z nosu + krvácení či výtok bezbarvé tekutiny z uší – zjistit, došlo-li k pádu. Toto jsou příznaky nitrolebečního krvácení a otoku mozku po úrazu hlavy. Všímat si změn v chování dítěte a ihned volat 155.   Tepenné krvácení – gumové rukavice a na prstech látku kvůli savosti. Zraněného položit, zvednout končetinu nad úroveň srdce a zastavit krvácení tlakem v ráně – stisknout až na kost, nepovolit a držet až do příjezdu pomoci. Volat 155. (Zaškrcování je až možnost poslední volby a když, tak jedině se škrtidlem širším více než  5 cm)   Žilní krvácení – Zraněného posadit/položit, zvednout končetinu nad úroveň srdce a přiložit tlakový obvaz. Volat 155.   Vnitřní krvácení – navenek nelze poznat, usuzujeme dle mechanismu úrazu – náraz na trup, pád ze stromu, náraz na řídítka kola, úder míčem do břicha aj.) Vyptávat se na situace až týden dozadu. Příznaky: změna chování, dítě je bledé, malátné, slabé, zvrací, postupně ztrácí vědomí. Položit do stabilizované polohy, zateplit, sledovat dech, tep, vědomí, okamžitě volat 155.

Šokový stav

Příčiny: velké krvácení, popáleniny II. st., velká bolest aj. Příznaky: bledost, změna chování, žízeň, nevolnost, zvracení Dát do protišokové polohy – tj. zvednout dolní končetiny a podložit. Tišení, teplo, svlažování rtů, ticho. Voláme 155.

Poranění hrudníku

– rána v hrudi či stlačení/pohmoždění hrudníku, bolestivé dýchání

 1. Posadit
 2. Otevřená rána – uzavřít otvor v hrudníku (dlaní, obvazem, na to igelit. sáček) nebo Znehybnit bolestivý hrudník obinadlem, šátky aj.
 3. Uklidňovat, volat 155.

 Poranění břicha – otevřená rána či velká bolest po kopnutí, úderu, pádu z výšky

 1. Úlevová poloha – „klubíčková poloha“ nebo leh na zádech, hodně podložená kolena tak, aby se paty nedotýkaly země. Lehce podložená hlava a hrudník.
 2. Otevřená rána – sterilní obvaz, lehce obvázat. Předmět uvnitř – nevytahovat.
 3. Nejíst, nepít.
 4. Uklidňovat, volat 155 (vyloučení vnitřního zranění).

 Poranění hlavy

– Pád z výšky na hlavu, úder do hlavy

 1. Sledovat reakce dítěte – bolest hlavy, závratě, nevolnost, spavost, ztráta orientace, ztráta vědomí, ztráta paměti
 2. Je-li v bezvědomí – stabilizovaná poloha, kontrola: Dýchá? Tepe?
 3. Je-li při vědomí – leh na zádech s mírně podloženou hlavou
 4. Volat 155.

Ošetření rány

 

 1. Šetrné odstranění hrubých nečistot (hlína, škvára..) (pinzetou) Pozn: velký, zaklíněný předmět nevytahovat (spustí silné krvácení). V tomto případě volat 155.
 2. Dezinfekce okolí rány
 3. V případě krvácení tlakový obvaz. Jinak polštářek a sterilní krytí.

Otok, výron, vykloubení končetiny

 

Ochlazujeme, znehybíme, NEnapravujeme. Malé klouby zpevnit leukoplastí. Velké klouby – zafixovat celou končetinu, např. při vykloubení malíčku zafixovat malíček a dát celou ruku do šátku. Končetinu vypodložit, zajistit odborné vyšetření.

Zlomenina

Fixace přes dva klouby, zlomeniny rukou fixujeme šátkem či dlahami (příp. improvizace dlahy, kdy délka musí přesahovat kloub nad i pod zlomeninou –rovné větve, hůlky, deštník aj.). Nohy nefixujeme – nebo ano nohu o nohu. Zajištění lékařské odborné pomoci.

Vyražený dech

Postavit, rovný postoj, aby se roztáhly brániční a hrudní svaly. Uklidňování dítěte.  

Bolesti břicha Zjistit příčinu – jídlo, stolice, úder břicha (viz Poranění břicha či Požití neznámého plodu), psychika dítěte (strach aj.)

Jídlo, stolice – láskyplná péče, trpělivost, odvar ze sušených švestek (stolice), poloha v klubíčku, teplo, masáž bříška (na zádech, pokrčená kolínka).  

Požití neznámého plodu či rostliny/zdraví nebezpečného plodu či rostliny

Nejsme si jisti, zda se jedná o otravu. – Zjišťujeme co snědlo, kolik, kdy přesně (čas). Voláme toxikologickou linku 224 91 92 93 (224 915 402).   Jsme si jisti, že se dítě otrávilo, voláme 155 a kontrolujeme dech. Dítě může být v bezvědomí, stále kontrolujeme dech a čekáme na odb. lék. pomoc. Pozn.: Je-li dítě při vědomí a spolupracuje, můžeme zkusit vyvolat zvracení.   Otrava houbami: Příznaky: Po požití pokrmu z hub je dítěti nevolno, zvrací, má průjem. (Možné i s větším časovým odstupem desítky hodin). Volat 155. Zvratky, stolici a vzorek jídla uschovat k odbornému vyšetření. (Je možné pokusit se vyvolat zvracení a podat 3-5-10 tablet aktivního uhlí.)

Popáleniny

Okamžitě chladíme pod tekoucí vodou, klidně 20 – 30 minut. Směřovat vodu stranou, aby voda popálené  místo oplachovala (nepouštět na ránu přímo silný proud). Voda z potoka, lahve aj. Popáleniny od sluníčka – Panthenol, závažnější popáleninu zabalit do zchlazené bavlněné látky.

 1. stupeň- zarudnutí kůže

II . stupeň – puchýře (lze krýt sterilním obvazem) III. stupeň – zničená kůže, červená, necítí bolest, protože podkožní nervová zakončení jsou zničena. Nutná hospitalizace.

 1. Úraz/zásah elektrickým proudem
 2. Přerušit přívod el. proudu – vytáhnout ze zásuvky, vypnutí spotřebiče. NEdotýkat se holýma rukama dítěte, které je v kontaktu s vodičem!
 3. Kontrola dechu, tepu. Dýchá a tepe = stabilizovaná poloha. Jinak resuscitace a následně ošetření příp. popálenin. Vždy volat 155.

Úder bleskem při bouřce – vznikají popáleniny, obvykle dvě (vstup, výstup): dýchá, tepe = stabilizovaná poloha. V opačném případě resuscitace. Vždy volat 155.

Hysterický záchvat

Záchvaty pláče, třes, zmítání těla, křik, pád, křeče, tělo „do luku“ aj. Mluvit s dítětem klidně, vcítit se, pokusit se vypátrat příčinu. Potvrdit emoce dítěte. Nabídnout možnosti řešení. Dávat pozor, aby si dítě neublížilo. Čekat a být s dítětem.

Křeče

Příčina: epilepsie, zástava srdce, zásah elektr. proudem aj. Chránit hlavu, odstranit z dosahu nebezpečné předměty. Počkat, až křeče povolí a poté ihned kontrolovat, zda dítě začalo normálně dýchat. Pokud je dítě v leže, tak zakloníme hlavu a stále ji pevně držíme rukama či koleny. Záklon hlavy, aby nezapadl jazyk. Pokud však teče něco z úst, tak poloha naboku, aby se neudusilo. Stále kontrolujeme dech. Dle závažnosti volat 155.   Svalová křeč – šetrné napnutí bolestivých svalů, teplý obklad, jemné masírování

Poranění oka

Vypláchnout čistou vodou (příp. borovou vodou). Zakrýt obě oči, aby se minimalizovaly pohyby oka – vysvětlit dítěti, proč to děláme. Zapíchnutý předmět nevytahovat, zajistit odborné vyšetření.

Cizí těleso v nose, uchu

Nose – zkusit vysmrkat. Nos i ucho – vidím-li předmět, pokusit se vytáhnout pinzetou. Nejde-li, odvoz na ORL.

Bodnutí hmyzem, závažná potravinová alergie

Prevence – informovat pedagogy o alergiích dítěte a jeho rodičů. Informace a poučení pedagogů o antialer. lécích dítěte a jejich užívání. Lehká alergie –  chlazení Těžká alergie – rychle nastupující otok, i mimo místo vpichu, dýchací potíže, svědění po těle, ztráta vědomí – ihned volat 155.

Nález klíštěte

Prevence – dlouhé oblečení, postřik na oblečení, prohlídka těla. Vyndat kleštičkami, vydezinfikovat místo a udělat zápis do Knihy úrazů – datum, čas, místo na těle a informovat rodiče.

 • Uštknutí

Zachovat klid, NEpohybovat, ránu umístit pod úroveň srdce, chladit, volat 155 (i v případě kousnutí nejedovatého hada). NEzaškrcujeme,  NEvysáváme jed.

 • Přehřátí

Umístit do stínu, na vzduch, studené obklady na čelo (příp. vlažná sprcha), pít, odpočívat. Úpal (v přehřáté uzavřené místnosti) Úžeh (přímé sluníčko)

 • Podchlazení

V terénu dítě neseme v náručí, NEmasírujeme povrch těla. V teple převléci do suchého, dát teplý nápoj, energii (čokoláda, oplatky aj.). Pasivně zahřívat (deky, objetí), minimalizovat pohyb. Apatické dítě – dítě neudrží ani hrnek – nedávat nic jíst a pít (hrozí udušení) a volat 155.

 •  Omrzliny

Prevence – hodně pít, suché oblečení. Vzít dítě do tepla, převléci do suchého, rozehřívat v teplé vodě (40 st.) a nenechat vodu vychladnout. Pozn.: když dítě hlásí, že ho bolí nožičky, může to znamenat, že má omrzliny. Vždy důkladně prohlédnout v teple, omrzlina je vždy nejprve bílá.

 •  Tonutí

Prevence – prozkoumání vodní plochy, dozor nad dětmi dvojicí pedagogů. Při lovení z vody použít pomůcky – klacek, ručník. Vytáhnout a ihned zahájit resuscitaci. Volat 155. Zpracovala: ing. Vladimíra Nitrová Zdroje: V přírodě bezpečně – Mgr. Kristýna Schnablová a tým Zdrsem Základní norma zdravotnických znalostí (MUDr. Pavel Srnský) Kurz Norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – Červený kříž Karviná