Pro otevřené rodiče

Otevřený rodič o.s.

Sdružení Otevřený rodič o.s  je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů působící v České republice, v němž se sdružili zastánci aktivního rodičovství, návratu a respektu k přírodě a tradicím, a k popularizaci tohoto cíle.

Základními cíly sdružení jsou:

a)    Vytvořit veřejný prostor v úzkém sepětí s přírodou, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče, jejich děti, ostatní rodinní příslušníci i širší veřejnost, bez rozdílu věku a sociálního postavení,

b)    v rámci své činnosti se bude sdružení orientovat především na provozování lesního klubu, který bude zaměřen na aktivity ve volné přírodě, podporu respektu a zodpovědnosti k přírodě a k prostředí, ve kterém se pohybuji, podporu rozvoje pohybových, výtvarných a rytmických dovedností dětí a návratu k tradicím. V rámci klubu naplňovat pedagogickou koncepci České republiky,

c)     podporovat aktivní rodičovství se zaměřením na respekt k dětem a k sobě samému, rovnováhu rodinného života, profesního života a mezilidských vztahů, přátelství a vzájemné sdílení znalostí a zkušeností,

d)    podporovat zdravý životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě v souladu se zásadami ekologie a života na vesnici. Poskytovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu,

e)    zaměřit se na podporu matek a otců na rodičovské dovolené, např. řešení sociálních otázek, podpora jejich návratu do zaměstnání po mateřské dovolené, překonání sociální izolace, zapojení do chodu klubu,

f)     fundraising – v rámci možností sdružení zabezpečování finančních prostředků pro zahájení činnosti, rozvoj a udržení lesního klubu. Příprava a řízení projektů souvisejících s činností lesního klubu.

g)    podpora a organizace činností pro smysluplné trávení volného času dětí,

h)    spolupráce s jinými lesními kluby, organizacemi a orgány státní správy.

Plné znění stanov občanského sdružení Otevřený rodič o.s. naleznete Stanovy spolku Otevreny rodic z.s.