Domácí vzdělávání

Co je potřeba udělat, pokud chcete učit své děti doma

Za nejdůležitější součást celého procesu považuji pečlivě vše promyslet – zvážit všechna pozitiva a negativa. S tímto rozhodnutím musí být v souladu celá rodina. Ostatní, jako je přihláška nebo posudek psychologa, jsou jen jednoduché formality.

Otázky, jestli je DV vhodné pro Vás, jsou hezky shrnuty zde http://zvoniii.blogspot.cz/p/chcete-vzdelavat-doma.html

A jaká je moje zkušenost?

Rozhodování bylo opravdu intenzivní, 2 měsíce jsem strávila hledáním informací na internetu, pročítala jsem blogy, stránky dom školáků, četla různá pro a proti, sledovala videa. Když jsem měla jasno, tak další fází bylo vše v kostce přetlumočit muži a nadchnout ho také, protože rodina musí být v tomto zajedno. Jako klíčové v mém rozhodnutí vidím video J. Nováčkové o sběratelství známek http://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-OatVs, stránky www.svobodauceni.cz a jeden z rozhovorů s Naomi Aldort o unschoolingu http://www.inspirativni.tv/naomi-aldort-vychovavejte-deti-jinak/. Dokument o svobodné škole Summerhill byl jako sen https://www.youtube.com/watch?v=vBjQAeJIa30&feature=youtu.be, ale sny je možné si plnit. Důvodů, proč jsme se tak rozhodli, je více, ale uvedu dva klíčové: jsou to naše děti a my s nimi chceme být, ne je odkládat do škol, a bereme zodpovědnost na sebe a na ně, jaká bude jejich cesta ke vzdělání.

Nyní máme 3 roku za sebou a ani trochu nelituji, ba naopak. Netrávíme hodiny času čekáním, opakováním dávno pochopeného, děláním věcí, které děti nezajímají, a místo toho jdou třeba na celý den na ryby, viděly jak se staví jurta, jak se staví dům, viděly spoustu povolání, byly v sociálním kontaktu s hromadou lidí, každé ráno se nikam neženeme, jsme spolu hodně celá rodina. A negativa? DV je cesta. Z velké, možná z největší části cesta rodiče, odpoutat se od zažitého, opustit strachy, nepodléhat tlakům okolí a věřit. Čím dál víc věřím v unschooling a v tomto případě vše platí dvojnásobně.  Bojovkou je najít školu, která tento přístup akceptuje. Ne vždy je to s vlastním dítětem harmonické. DV na plný úvazek je hodně pro rodiče “ intenzivní“, ale v kombinaci s komunitní školou je to dobrá rovnováha a dlouhodobě udržitelná záležitost.

Cest domácího vzdělávání je mnoho, od kopírování školního rozvrhu doma po unschooling. Každý, jak mu to vyhovuje. Zjistili jsme a to je skvělé, že různé přístupy rodin našich dětí nijak nevadí tomu, abychom ty tři dny v Bezince byli harmonickým celkem, dětí i rodičů.

A jaké mají jiní rodiče zkušenosti? Tento článek Petera Graye stojí určitě za přečtení.

A teď formality:

  1. Vybrat si školu, která přijímá a má zkušenosti s žáky v domácím vzdělávání, ideálně s portfoliovou formou přezkoušení
  2. Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání, právní úprava DV
  3. Vyjádření školského poradenského zařízení
  4. Sociální a zdravotní pojištění

Ad. 1) Školy se zkušenostmi s domácími školáky, s portfoliovou formou přezkoušení (škol je více, ale zde jsou zde uvedeny jen školy, s kterými máme osobní zkušenost nebo ji mají naši známí s dětmi v DV).

Na Moravě: 

Čechy:

Ad 2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání je ke stažení zde http://www.nizkovice.cz/skola/file.php?nid=8254&oid=3101686

Právní úprava individuálního vzděláváníŠkolský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání)

§ 41 Individuální vzdělávání

(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.

(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1,

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h) vyjádření školského poradenského zařízení.

(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

(4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

(5) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

(6) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

(7) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,

c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,

d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5, nebo

e) na žádost zákonného zástupce žáka.

(8) Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

(9) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.

Ad 3) Vyjádření školského poradenského zařízení

Doporučuji kontaktovat přednostně Dr. Václava Mertina, psychologa vstřícného k DV. http://psychologie.ff.cuni.cz/katedra/mertin.php, email: Vaclav.Mertin@ff.cuni.cz

Ad 4) Sociální a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění:

V případě, že máte dom školáka a nemáte příjem, jisté výhody může mít označení se osobou, která celodenně a řádně pečuje o dítě/děti a zároveň nemá příjem. Taková osoba může být registrována v kategorii, za kterou platí pojistné stát. Celodenní osobní a řádná péče se považuje za splněnou jen tehdy, pokud:

– se jedná o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, přičemž dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje 4 hodiny denně, nebo jde o dítě plnící povinnou školní docházku po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.

– jde o jedno dítě do 7 let či dvě děti do 14 let

– Do této kategorie může být zařazena pouze jedna osoba, a to otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Sociální pojištění:

– jeho placení osobou, která nemá vlastní příjmy, není povinné